Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym wyciagarki24.pl.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym wyciagarki24.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Abrato spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy dostępny pod adresem www.wyciagarki24.pl;
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: Abrato spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Modlińska 223 D, 03-120 Warszawa, prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP: 5242787868, Regon: 363018355, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000586633 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu oraz wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Informacje ogólne

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

2. Administrator

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Abrato spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Modlińska 223 D, 03-120 Warszawa, prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP: 5242787868, Regon: 363018355, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000586633 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie na adres: ul. Modlińska 223 D, 03-120 Warszawa lub za pośrednictwem wiadomości e-mail: biuro@wyciagarki24.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu lub działania podejmowanego na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia, oraz w celu realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;
 2. w celu obsługi i odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników do Administratora podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;
 3. w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. związanych z rachunkowością i wystawianiem faktur VAT, rozpatrzenia reklamacji czy zwrotu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – podstawą prawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,
 6. w celu badania opinii Użytkownika o usługach Administratora – podstawą prawną przetwarzania zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 7. w celu marketingu usług własnych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 8. w celu wysyłania newslettera, zawierającego informacje handlowe – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu towarów i usług własnych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a dodatkowo również zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowej,
 9. w celach archiwalnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. w celu publikacji opinii wystawionej przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe zawarcie i zrealizowanie umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu.

5. Kategorie odbiorców danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym, takim jak:

 1. podmioty zapewniające wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting Serwisu czy przechowywanie danych na serwerze,
 2. podmioty dostarczające i obsługujące system poczty elektronicznej oraz systemy do wysyłki mailingu,
 3. podmioty świadczące usługi księgowe oraz podmioty dostarczające i obsługujące systemy do wystawiania faktur,
 4. podmioty świadczące usługi prawne,
 5. firmy kurierskie i podmioty świadczące usługi pocztowe, w zależności od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towaru nabytego w Serwisie,
 6. odpowiednim urzędom w celu realizacji obowiązków prawnych,
 7. bankom i operatorom płatności,
 8. podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora,
 9. innym podmiotom współpracującym z Administratorem, jeżeli jest to uzasadnione celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów przetwarzania danych osobowych Użytkowników, oraz pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiedniego stopnia ochrony, w ramach:
  1. współpracy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  2. standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 2. Administrator korzysta z usług odbiorców, którzy w ramach międzynarodowego przepływu danych mogą przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj.
  1. Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zgodnie z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

   Google oświadczyło, że wdrożyło nowe standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj:
   https://support.google.com/analytics/answer/9012600
   https://business.safety.google/adscontrollerterms/
   https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

  2. Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond WA 98052, Stany Zjednoczone, zgodnie z polityką prywatności: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

  3. Cloudflare, Inc., Westminster Bridge Road, 6th Floor, Riverside Building, County Hall London SE1 7PB, Wielka Brytania, zgodnie z polityką prywatności: https://www.cloudflare.com/privacypolicy.

7. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania:
  1. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  2. na podstawie zgody - dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody,
  3. w celu zawarcia i wykonania umowy – przez cały czas trwania umowy oraz rozpoznania ewentualnej reklamacji lub zwrotów,
  4. w celach analitycznych i statystycznych – do czasu zdezaktualizowania się danych lub utraty przez nie przydatności,
  5. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – przez czas wymagany przepisami prawa.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony o okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

8. Uprawnienia Użytkowników

 1. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych Użytkownika
  2. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, usuwania
  3. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania
  5. prawo do przeniesienia danych
  6. prawo do skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku gdy przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się niezgodnie z prawem.
 2. Jeżeli przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik ma prawo cofnąć swoją zgodę w każdym czasie, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@wyciagarki24.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

9. Prawo do sprzeciwu w związku ze szczególną sytuacją Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
 2. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 4. Sprzeciw może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres: biuro@wyciagarki24.pl

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników podlegają profilowaniu, w celu lepszego spersonalizowania oferty kierowanej do Użytkownika. Profilowanie to nie ma jednak wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w tym na warunki umowy zawartej z Administratorem.
 2. Administrator nie stosuje wobec Użytkowników zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

11. Opinie konsumenckie

W związku z programem Opinii konsumenckich Google dane transakcji mogą zostać przekazane, wyłączenie za wyraźną zgodą Użytkownika, do Google w celu zbadania satysfakcji z zakupu.

§ 3. Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Administrator stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika,
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Wyłączenie lub ograniczenie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub niektórych jego funkcji. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 7. Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi ustawieniami plików cookies w każdym czasie za pomocą ustawień swojej przeglądarki.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Użytkowników, że Google może otrzymywać informacje o transakcjach przeprowadzanych w Witrynie (Witrynach) Sprzedawcy
 11. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
 12. Administrator, na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, korzysta z następujących plików cookies podmiotów trzecich:
  1. Google Analytics dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu tworzenia i prowadzenia statystyk Serwisu.

   Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu, w celu analizowania działań i zachowań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił do Serwisu. Te pliki cookies pomagają udoskonalić Serwis.

   Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies przez Google za pomocą strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Użytkownik może również w ramach ustawień plików cookies w Serwisie wyłączyć wykorzystywanie plików cookies Google.

   Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu będąc zalogowany do serwisu Google oraz uprzednio wyraził zgodę dla Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google Użytkownika do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych, Google wykorzysta dane Użytkownika razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane osobowe Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

   Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

  2. Google Optimize dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu w celu tworzenia i analizowania różnych wariantów Serwisu w celu poprawy jego skuteczności.

   Google Optimize jest zintegrowanym narzędziem z Google Analytics.

   Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies przez Google za pomocą strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Użytkownik może również w ramach ustawień plików cookies w Serwisie wyłączyć wykorzystywanie plików cookies Google.

   Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

  3. Google Tag Manager dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu tworzenia i prowadzenia statystyk Serwisu oraz prowadzenia kampanii reklamowych Serwisu.

   Korzystając z Serwisu, na urządzeniu Użytkownika zostaje zapisany plik cookies, który za pomocą identyfikatora nadanego Użytkownikowi oraz listy stron internetowych odwiedzanych przez Użytkownika pozwala wyświetlać Użytkownikowi reklamy oparte na zainteresowaniach Użytkownika.

   Użytkownik może dezaktywować pliki cookies wykorzystywane w ramach usług reklamowych i remarketingowych za pomocą swoich ustawień konta Google: https://adssettings.google.com. Użytkownik może również w ramach ustawień plików cookies w Serwisie wyłączyć wykorzystywanie plików cookies w ramach remarketingu.

   Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu będąc zalogowany do serwisu Google oraz uprzednio wyraził zgodę dla Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google Użytkownika do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych, Google wykorzysta dane Użytkownika razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane osobowe Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

   Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

  4. Google Ads dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu realizacji kampanii marketingowych, w tym remarketingu.

   Korzystając z Serwisu, na urządzeniu Użytkownika zostaje zapisany plik cookies, który za pomocą identyfikatora nadanego Użytkownikowi oraz listy stron internetowych odwiedzanych przez Użytkownika pozwala wyświetlać Użytkownikowi reklamy oparte na zainteresowaniach Użytkownika.

   Użytkownik może dezaktywować pliki cookies wykorzystywane w ramach usług reklamowych i remarketingowych za pomocą swoich ustawień konta Google: https://adssettings.google.com. Użytkownik może również w ramach ustawień plików cookies w Serwisie wyłączyć wykorzystywanie plików cookies w ramach remarketingu.

   Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu będąc zalogowany do serwisu Google oraz uprzednio wyraził zgodę dla Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google Użytkownika do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych, Google wykorzysta dane Użytkownika razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane osobowe Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

   Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

   Google LLC zapewnia, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych i zapewnia ich bezpieczeństwo na poziomie przewidzianym przez przepisy europejskie. Google uzyskała certyfikat ISO 27001 obejmujący systemy, aplikacje, personel, technologie, procesy i centra danych obsługujące różne usługi Google, w tym Google Analytics. Więcej dowiesz się: https://support.google.com/analytics/answer/3407084

  5. Microsoft Clarity dostarczanego przez Microsoft z siedzibą w 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Stany Zjednoczone - pozwalającego na analizę zachowania użytkowników na stronie internetowej w celu prowadzenia analiz user experience (UX).

   Microsoft Clarity zbiera informacje związane z aktywnością użytkownika na stronie, a w szczególności rejestruje każdego użytkownika strony i tworzy nagrania wideo z jego ruchu na stronie oraz generuje mapy cieplne. W ramach narzędzia Microsoft Clarity nie zbieramy informacji, które pozwalają nam na identyfikację poszczególnych użytkowników.

   Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

§ 4. Logi serwera

 1. Korzystanie z Serwisu jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które zapisywane są i przechowywane na serwerze.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami korzystającymi z Serwera i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwerem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 07.03.2023r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Poprzednia wersja Polityki prywatności dla użytkowników sklepu przestaje obowiązywać z dniem wejścia w życie obecnej.
Kliknij poza aby schować belkę
Porównaj
Użytkownicy: wczytuję…