Gwarancja 3 lata

WARUNKI GWARANCJI 3 LETNIEJ WYCIĄGAREK DRAGON WINCH

 1. Gwarancja obejmuje wyciągarki zakupione na terenie Polski i posiadające ważną kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna wraz z dowodem zakupu.
 2. Gwarancja udzielana jest na okres 36 miesięcy, liczony od dnia wydania wyciągarki. Data wydania uwidoczniona jest na niniejszej karcie gwarancyjnej.
 3. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
 4. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fabrycznych tkwiących w wyciągarce i ujawnionych w okresie gwarancji.
 5. Gwarancja nie obejmuje wad wyciągarki powstałych wskutek: napraw wykonanych przez podmioty inne niż Gwarant, nieprzestrzegania zasad prawidłowej instalacji i eksploatacji opisanych w instrukcji obsługi, przechowywania wyciągarki w niewłaściwych warunkach, zaniedbania, braku nadzoru, niewłaściwego wykorzystywania, nieprzestrzegania zasad postępowania z wyciągarkami, przeciążenia wyciągarki, zjawisk losowych takich jak: pożar, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.
 6. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych wad eksploatacyjnych takich jak: uszkodzenie obudowy, uszkodzenie silnika, przekładni lub bębna, których powodem było przeciążenie wyciągarki. Parametry, których przekroczenie będzie przeciążeniem wyciągarki są szczegółowo określone w instrukcji obsługi dla danego typu wyciągarki.
 7. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji jak: zarysowanie, trudne do usunięcia zabrudzenie, wytarcie napisów itp.
 8. Lina wyciągarki zarówno stalowa, jak i syntetyczna nie jest objęta gwarancją.
 9. Gwarancją nie są objęte wyciągarki, których przyczyną niesprawności jest brak właściwej konserwacji (patrz pkt "Smarowanie i Konserwacja").
 10. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest dostarczenie wraz z wyciągarką ważnej karty gwarancyjnej, dowodu zakupu oraz zgłoszenia reklamacyjnego, które powinno zawierać opis usterki, okoliczności jej wystąpienia oraz rodzaj pojazdu, w którym wyciągarka była zainstalowana.
 11. W porozumieniu z Gwarantem należy dostarczyć wyciągarkę na wskazany adres serwisu. Gwarant pokrywa koszty transportu, pod warunkiem wysłania przesyłki za pośrednictwem wskazanej przez Gwaranta firmy kurierskiej.
 12. Wada zgłoszona w okresie gwarancji zostanie usunięta przez Gwaranta na koszt Gwaranta w terminie 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po dniu dostarczenia wyciągarki do serwisu.
 13. W przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy, termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni, na co kupujący wyraża zgodę korzystając z usług serwisu.
 14. Kupującemu przysługuje prawo wymiany wyciągarki na nową, jeżeli Gwarant stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe. Termin wymiany wyciągarki na nową, wolną od wad, wynosi nie więcej niż 30 dni. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana wyciągarki na ten sam typ jest niemożliwa, Gwarant w porozumieniu z kupującym wymieni wyciągarkę na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie uważa się za wykonanie obowiązków Gwaranta.
 15. Gwarancja wydłużona jest o czas obsługi gwarancyjnej.
 16. W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna, Gwarant obciąży kupującego kosztami postępowania gwarancyjnego i kosztami transportu.
 17. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwej eksploatacji wyciągarki. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione przez Kupującego, a wynikające z uszkodzenia wyciągarki.
 18. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadą wyciągarki.
 19. W przypadku niezaakceptowania warunków gwarancji kupującemu przysługuje prawo zwrotu wyciągarki sprzedawcy na własny koszt w ciągu 5 dni roboczych od daty kupna. W takim przypadku wyciągarka nie może posiadać śladów użytkowania.
 20. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Kliknij poza aby schować belkę
Porównaj
Użytkownicy: wczytuję…