Gwarancja na zawsze

JAK AKTYWOWAĆ DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ

Aby bezpłatnie aktywować dożywotnią gwarancję DRAGON WINCH, w ciągu 10 dni od zakupu wyciągarki wyślij maila na adres: gwarancje@dragonwinch.com

W mailu muszą znajdować się następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Model wyciągarki
 • Numer seryjny *
 • Data zakupu
 • Skan dowodu zakupu (paragon, faktura)

* Numer seryjny znajduje się: na pudełku, na wyciągarce, na ostatniej stronie instrukcji obsługi. W przypadku jego braku prosimy o kontakt.

WARUNKI GWARANCJI DOŻYWOTNIEJ na wyciągarkę Dragon Winch.

 1. Abilus Group Sp. z.o.o (gwarant) udziela bezpłatnej, dożywotnej gwarancji na fabryczne wady mechanicznych elementów wyciągarki. Elektryczne elementy są objęte 7 letnią gwarancją. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Poza granicami Polski gwarancja regulowana jest przez dystrybutorów i lokalne przepisy.
 2. Podstawowa gwarancja na produkty udzielana jest na okres 24 miesięcy, liczona od dnia wydania wyciągarki. Data wydania uwidoczniona jest na dowodzie zakupu (paragon, faktura).
 3. Gwarant oferuje możliwość skorzystania z przedłużenia gwarancji na okres dożywotni. Przedłużenia gwarancji można dokonać wysyłając maila na: gwarancje@dragonwinch.com. W mailu muszą znajdować się następujące informacje: Imię i nazwisko, Model wyciągarki, Numer seryjny, Data zakupu, Skan dowodu zakupu. Przedłużenie okresu gwarancyjnego może zostać zrealizowane wyłącznie w ciągu 10 dni od zakupy i jest ważne tylko z dowodem zakupu (paragon, faktura).
 4. Dożywotnia gwarancja dotyczy wyciągarek z serii: MAVERICK, HIGHLANDER, TRUCK, HIDRA.
 5. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fabrycznych wyciągarki ujawnionych w okresie gwarancji.
 6. Gwarancja nie obejmuje wad wyciągarki powstałych wskutek: napraw wykonanych przez podmioty inne niż Gwarant, nieprzestrzegania zasad prawidłowej instalacji i eksploatacji opisanych w instrukcji obsługi, przechowywania wyciągarki w niewłaściwych warunkach, zaniedbania, braku nadzoru, niewłaściwego wykorzystywania, nieprzestrzegania zasad postępowania z wyciągarkami, błędnego kierunku zwijania liny, przeciążenia wyciągarki, zjawisk losowych takich jak: pożar, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.
 7. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek przypadkowego załączenia wyciągarki (patrz „Podłączenie i instalacja wyciągarki elektrycznej ” w instrukcji obsługi).
 8. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych wad eksploatacyjnych takich jak: uszkodzenie obudowy, uszkodzenie silnika, przekładni lub bębna, których powodem było przeciążenie wyciągarki. Parametry, których przekroczenie jest uznawane za przeciążenie wyciągarki są szczegółowo określone w instrukcji obsługi dla danego typu wyciągarki.
 9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia części i podzespołów. Gwarancją nie są objęte również: zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia czy wytarcia napisów.
 10. Gwarancji nie podlegają wyciągarki użytkowane w celach wyczynowych (np. na rajdach).
 11. Lina wyciągarki (stalowa i syntetyczna), po rozwinięciu nie jest objęta gwarancją. Dlatego sprawdź linę przed pierwszym użyciem.
 12. Gwarancją nie są objęte wyciągarki, których przyczyną niesprawności jest brak właściwej konserwacji (patrz w instrukcji obsługi pkt. „Smarowanie i konserwacja wyciągarki”).
 13. Dożywotnia gwarancja przestaje obowiązywać jeżeli następuje wycofanie modelu wyciągarki ze sprzedaży.
 14. W porozumieniu z Gwarantem należy dostarczyć wyciągarkę na wskazany adres serwisu oraz ją odebrać. Po okresie 24 miesięcznej gwarancji wyciągarkę należy dostarczyć oraz odebrać na własny koszt.
 15. Wada zgłoszona w okresie gwarancji zostanie usunięta przez Gwaranta na koszt Gwaranta w terminie 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po dniu dostarczenia wyciągarki do serwisu.
 16. W przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy, termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni, na co kupujący wyraża zgodę korzystając z usług serwisu.
 17. Kupującemu przysługuje prawo wymiany wyciągarki na wolną od wad, jeżeli Gwarant stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe. Termin wymiany wyciągarki na wolną od wad wynosi nie więcej niż 30 dni. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana wyciągarki na ten sam typ jest niemożliwa, Gwarant w porozumieniu z Kupującym wymieni wyciągarkę na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie uważa się za wykonanie obowiązków Gwaranta. Gwarancja zostaje wydłużona o czas obsługi gwarancyjnej.
 18. W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna, Gwarant obciąży kupującego kosztami postępowania gwarancyjnego i kosztami transportu.
 19. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwej eksploatacji wyciągarki. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione przez Kupującego, a wynikające z uszkodzenia wyciągarki.
 20. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadą wyciągarki.
 21. W przypadku nie zaakceptowania warunków gwarancji kupującemu przysługuje prawo zwrotu wyciągarki na koszt kupującego w ciągu 14 dni roboczych od daty kupna. W takim przypadku wyciągarka nie może posiadać śladów użytkowania.
 22. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

DO POBRANIA

Warunki gwarancji dożywotniej

Kliknij poza aby schować belkę
Porównaj
Użytkownicy: wczytuję…